Hoofdzetel :

 

The Rebel Cuisine

Vermeulen BV

Neerbroek 19, 2070 Zwijndrecht 

BTW : BE 0476/784.197

 

Factuurvoorwaarden : 

 

Facturen zijn betaalbaar binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum.

Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot :

 

A)    Een interestvergoeding gelijk aan deze bepaald in artikel  van de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand van 02 augustus 2002.

B)    Een conventionele schadevergoeding waarvan het forfaitair wordt bepaald op 10% van de onbetaalde bedragen met een minimum van 250.00 euro.

C)     Bij laattijdige (48u op voorhand) annulatie van geplande freelancedata word er een schadevergoeding aangerekend overeenkomstig met 6 gepresteerde uren.

 

Alle betwistingen van kosten dienen via aangetekend schrijven binnen de 3 kalenderdagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan onze hoofdzetel.

Indien er geen (tijdige) betwisting onze hoofdzetel bereikt, wordt verondersteld dat de opdrachtgever akkoord gaat met de gefactureerde diensten en word de schuldvordering als definitief beschouwd.

Elke betwisting behoort tot de bevoegdheid van rechtbanken en hoven van het arrondissement Antwerpen